بانکداری مجازی من کارشناس ارشد مدیریت دولتی ،گرایش منابع انسانی هستم و در زمینه بانکداری دارای بیست سال سابقه کاری در بانک ملت می باشم و دروس بانکداری را در دانشگاه های مختلف تدریس می کنم و از سال 1381 پست مدیریتی دارم و مدت دو سال هم ریس حوزه غرب استان مازندران در بانک ملت هستم. هدف از ایجاد این وبلاگ ارائه تجربیات بانکی و درج مقالات علمی در ضمینه بانکداری به بازدید کنندگان محترم است. سخنی با كاربران محترم وبلاگ پیش از هر چیز از كلیه دوستانی كه ما را مورد لطف قرار داده اند سپاسگزاریم. از كلیه دوستانی كه مایل به درج مقالات خود در این وبلاگ هستند خواهش مندیم تا با مدیر وبلاگ تماس بگیرند. برای پاسخ به سوالاتی كه مطرح میشود ما طبق برنامه سوالات را با دانشجویان مطرح و از ایشان درخواست مقاله در ضمینه سوال مطرح شده می كنیم . لذا از تاخیری كه در پاسخ سوالت پیش می آید قبلا عذر خواهی می كنیم. به زودی از منابع ترجمه در ضمینه بانكداری الكترونیك استفاده خواهیم كرد. از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می كنیم http://bankdarimajazi.mihanblog.com 2019-09-19T14:30:03+01:00 text/html 2010-12-25T23:50:01+01:00 bankdarimajazi.mihanblog.com حمید کیاده An Evaluation of Internet Banking in Turkey 2 http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/199 <div style="direction: ltr; text-align: left;"><font style="color: rgb(255, 0, 0);" size="2"><span style="font-weight: bold;">Evaluation of the Survey</span></font><br><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">In the second part of the study, a survey was conducted to aim at determining <br>IB users’</span><span style="font-weight: bold;"> perception level of IB services. 630 survey forms were sent to different <br>cities across</span><span style="font-weight: bold;"> Turkey by post, of which 527 were returned. Of these returned <br>forms,&nbsp; 466 had been</span><span style="font-weight: bold;"> completed fully, whereas 61 survey forms were not included<br>&nbsp;in the&nbsp; analysis because</span><span style="font-weight: bold;"> there were missing values. The sampling group consists <br>of bank customers from</span><span style="font-weight: bold;"> different professions.</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">The demographic profiles of the sampling group were expalined by the help of</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">frequencies and percentages. Then, the factors affecting IB use of the bank<br>&nbsp;costumers</span><span style="font-weight: bold;"> and the effect of demographic features on the IB use of bank <br>costumers&nbsp; were examined</span><span style="font-weight: bold;"> by the help of cross tabs and logistical regression <br>analysis.<br>&nbsp;Finally, the extent to which</span><span style="font-weight: bold;"> participants’ IB perception levels affect frequency <br>and time duration of IB use were</span><span style="font-weight: bold;"> investigated via the multiple regression<br>&nbsp;analysis. The findings of the study have been</span><span style="font-weight: bold;"> evaluated below</span><br><div style="text-align: left;"> </div></div> text/html 2010-12-25T23:29:26+01:00 bankdarimajazi.mihanblog.com حمید کیاده An Evaluation of Internet Banking in Turkey 1 http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/198 <div style="direction: ltr; text-align: left;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">An Evaluation of Internet Banking in Turkey</font><br><br><br><span style="color: rgb(51, 51, 255);">Melek Acar Boyacioglu, PhD</span></span><br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">By : Ata Fadaee</span><br>========================<br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Asst. Prof. /Selcuk University, Faculty of Economics and Administrative<br>&nbsp;Sciences,</span><span style="font-weight: bold;"> Department of Business Administration</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Postal Address:Selcuk University, Faculty of Economics and Administrative <br>Sciences,</span><span style="font-weight: bold;"> Department of Business Administration, Campus 42031, Konya, <br>Turkey</span><span style="font-weight: bold;"> Email: melekacar@yahoo.com</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Dr. Acar Boyacioglu is an Assistant Professor of Finance, Department of <br>Accounting and</span><span style="font-weight: bold;"> Finance, Selcuk University, Turkey. She received a PhD in<br>&nbsp;Finance from Selcuk University. Her</span><span style="font-weight: bold;"> research interests include financial <br>modeling, forecasting and applications of artificial intelligence</span><span style="font-weight: bold;"> techniques <br>in finance. She has published articles in the Expert Systems with Applications.</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Tevfik Nadi Hotamis, MBA</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Postal Address: Denizbank, Denizbank, Konya, Turkey</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Email: tevfik.hotamis@denizbank.com</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Hotamis graduated from Faculty of Economics and Administrative Sciences,<br>Selcuk University</span><span style="font-weight: bold;"> with bachelor’s degree in 1999. He has received his master’s <br>degree from the Institute of Social</span><span style="font-weight: bold;"> Sciences as Master of Science in Business<br>&nbsp;Management at Selcuk University in 2008. He has</span><span style="font-weight: bold;"> been working as a investment<br>&nbsp;manager at a private bank since 1999.</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Huseyin Cetin, M.Sc.</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Selcuk University, Social Sciences Vocational School of Higher Education</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Postal Address: Selcuk University, Social Sciences Vocational School of Higher<br>&nbsp;Education,</span><span style="font-weight: bold;"> Campus 42031, Konya,Turkey</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Email: hcetin42@gmail.com</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Cetin graduated from Faculty of Economic and Administrative Sciences, <br>Selcuk University with</span><span style="font-weight: bold;"> bachelor’s degree in 1999. He has received his master’s<br>&nbsp;degree from the Institute of Social</span><span style="font-weight: bold;"> Sciences as Master of Science in Business Management at Selcuk University. His PhD study is</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">continuing as a Business Management student at the stage of thesis dissertation. <br>Since</span><span style="font-weight: bold;"> September 2005 he has been lecturing Finance, Accounting, Auditing and<br>&nbsp;Cost Analysis at</span><span style="font-weight: bold;"> Selcuk University.</span><br>======================<br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">Abstract</span><br><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">The present study is an attempt to examine the performance of Turkish banks<br>in&nbsp; terms of providing banking products and services through their web sites. A representative sample of 22 banks operating in Turkey was included in this study. <br>The websites of these banks have been analyzed in terms of the financial <br>transaction,non financial transaction, speed, security, uninterrupted <br>serviceability and visual design. Research is conducted in 2009 and shows <br>that Turkish banks perform&nbsp; extremely well in IB. This study also investigates <br>the level of adoption of IB in Turkey. A survey is conducted to obtain customers’ perspectives regarding IB. According to the results obtained from the survey; <br>all of the participants who did not use IB found IB difficult.</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(51, 51, 255);">They did not know how to use IB or found IB service insecure and unclear.<br>Therefore, they prefer face-to-face banking. Moreover, it was observed that the <br>levels of education and income were the factors that most affected IB use.<br>It was concluded that the clients who found IB easy and thought that it served<br>&nbsp;their purpose had been using IB for a longer time. On the other hand, usefulness, <br>web security and personal views did not have a significant influence on the <br>durationof IB use.</span><br><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><span style="color: rgb(51, 51, 255);">Keywords:</span> <span style="color: rgb(255, 0, 0);">Internet Banking, Websites Evaluation, Customer Adoption, Turkey.</span></span><br style="font-weight: bold;"><br><div style="text-align: left;"> </div></div> text/html 2010-12-25T21:53:47+01:00 bankdarimajazi.mihanblog.com حمید کیاده Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/197 <div style="direction: ltr; text-align: left;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">Challenges Faced by Sudanese Banks in Implementing Online Banking :<br><br><br><font size="2"><span style="color: rgb(51, 102, 255);">Banker's Perception</span></font><br><br><br><br>Nafis Alam, PhD</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Lecturer, School of Business, Monash University, Sunway Campus, Bandar</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Sunway, Selangor, Malaysia</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Postal Address: Monash University, Jalan lagoon Selatan, Bandar Sunway, 46150,</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Selangor, Malaysia</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Author's Personal Website: http://www.buseco.monash.edu.my/school-staff/Nafis Alam.html</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Email: nafis.alam@buseco.monash.edu.my</span><br><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Nafis Alam is currently attached to the School of Business at Monash University<br>&nbsp;Sunway</span><span style="font-weight: bold;">campus, where he works as Lecturer (Islamic Finance). Nafis has <br>co-authored</span><span style="font-weight: bold;">“Encyclopedia of Islamic Finance” which is first of its kind. <br>He has also two co-authored</span><span style="font-weight: bold;">Islamic finance book to his credit. <br>He has published extensively touching on major</span><span style="font-weight: bold;">issues concerning Islamic<br>&nbsp;finance particularly in leading Islamic journals. He has also</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">presented and participated in leading Islamic banking conferences.<br>&nbsp;Alam’s main</span><span style="font-weight: bold;">interests are in the area of Islamic Banking, E- Banking, ICT <br>and National Development.</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Ibrahim Hussien Musa Magboul, MBA</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Lecturer, School of Management Studies, Ahfad University for Women,</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Omdurman, Sudan</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Postal Address: Ahfad University for Women, Omdurman, Sudan</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Email: ibrahimmagboul@gmail.com</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Mr, Ibrahim is lecturer at Ahfad University for Women in Sudan. Currently he<br>&nbsp;is pursuing</span><span style="font-weight: bold;">his PhD from Multimedia University Malaysia.</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Murali Raman, PhD</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Senior Lecturer and Chairman, Center for Knowledge and Innovation</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Management, Multimedia University Malaysia</span><br><span style="font-weight: bold;">Postal Address: Persiaran Multimedia, 63000, Cyberjaya, Selangor Malaysia</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Email: murali.raman@mmu.edu.my</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Dr. Raman is the Chair of the Center for Knowledge and Innovation Management,<br>&nbsp;at</span><span style="font-weight: bold;">Multimedia University Malaysia. Prof. His areas of interest are<br>&nbsp;Knowledge Management,</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">IT Infrastructure &amp; Security Management and People Issues in<br>&nbsp;Management of IT.</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><br>==================<br><span style="color: rgb(51, 51, 255);">By Ata Fadaee</span><br style="color: rgb(51, 51, 255);"><br><span style="color: rgb(255, 0, 0);">Abstract</span></span><br><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">Innovations in Information technology have changed the way financial <br>transactions are</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">done in banking industry globally. Online banking uses <br>today’s computer technology to</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);"> give user the ability to manage their <br>finances more quickly and efficiently, from anywhere</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">around the world,<br>&nbsp;and with just a click of the mouse. <br>Banks perceive online banking as a</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">powerful ‘value-added’ tool to attract <br>and retain new customers while helping to eliminate</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">costly paper handling <br>and teller interactions. Online banking has managed to provide</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">customers the convenience, efficiency, effectiveness, and most importantly, <br>the speed</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">needed in today’s dynamic world. As more banks around the world <br>are offering online</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);"> banking to its customers, it is becoming a rather popular<br>&nbsp;trend. Online banking is an</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);">asset both to the bank and the customer. However, <br>countries like Sudan are yet to join</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);"> the frenzy of this new innovation in an <br>effective manner. This paper will investigate what</span><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);"> are the challenges faced by<br>&nbsp;Sudanese banks in implementing online banking.</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><br><span style="color: rgb(51, 102, 255);">Keywords:</span> <span style="color: rgb(204, 0, 0);">Online Banking, Islamic Banking, Sudan</span></span><br><br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);">INTRODUCTION</span><br><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Sudan is one example of a country that has yet to incorporate online banking into <br>its</span><span style="font-weight: bold;"> banking system. Online banking presents both an opportunity and a challenge<br>in terms</span><span style="font-weight: bold;"> of being able to provide the convenience, efficiency, and effectiveness<br>&nbsp;of online banking</span><span style="font-weight: bold;"> to its customers. The main driver behind online banking is<br>&nbsp;convenience. It is available</span><span style="font-weight: bold;"> around the clock, is extremely time-saving, and is<br>&nbsp;accessible from anywhere around the</span><span style="font-weight: bold;">world.<br>&nbsp;Online banking is very efficient, and has helped cut down a lot of costs,<br>&nbsp;and in the</span><span style="font-weight: bold;"> case of virtual banks it has cut down almost all costs.</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Banking on net save money by eliminating overhead costs such as buildings<br>&nbsp;and tellers,</span><span style="font-weight: bold;"> and they pass on these savings to their customers in the form of <br>higher yields, lower</span><span style="font-weight: bold;"> fees, and more generous account thresholds <br>(DiDio, 1998, Orr, 1999). The online</span><span style="font-weight: bold;"> banking service has recently become<br>very effective, offering sophisticated tools,</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">including account aggregation, stock quotes, rate alerts, and portfolio <br>managing</span><span style="font-weight: bold;"> programs to help their customers manage all their assets more<br>&nbsp;effectively (Tan &amp;</span><span style="font-weight: bold;"> Teo,2000, Thornton &amp; White,2001, Wah, 1999) .</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">With all these opportunities that online banking has to offer the Sudanese<br>&nbsp;banking</span><span style="font-weight: bold;"> system, there are a number of challenges that it would first have <br>&nbsp;to overcome. Sudan’s</span><span style="font-weight: bold;"> banking system is not currently tailored to provide <br>online banking. It lacks the</span><span style="font-weight: bold;"> appropriate technological infrastructure to<br>&nbsp;support this service. There is also a lack of</span><span style="font-weight: bold;"> specialists with the adequate <br>technological skills to build that infrastructure. It might also</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">be a challenge to convince the Sudanese customer of the convenience of online</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">JIBC August 2010, Vol. 15, No.2 - 3 -</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">banking, especially those who are not familiar with using the internet, and who<br>&nbsp;might find</span><span style="font-weight: bold;"> it hard to try to deal with a service that they consider confusing and frustrating.</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">Incorporating online banking into Sudan’s banking system is faced with lot of<br>&nbsp;stumbling</span><span style="font-weight: bold;"> blocks, but if the banking industry manages to overcome those <br>hurdles, it will acquire a</span><span style="font-weight: bold;"> tool that will increase its number of satisfied clientele, <br>while cutting down its costs</span><span style="font-weight: bold;"> significantly.</span><br><br><div style="text-align: left;"> </div></div> text/html 2010-07-24T06:57:14+01:00 bankdarimajazi.mihanblog.com Mehrdad M.tabrizi مراودات مالی 45 میلیارد دلاری ایران با 39 بانك بزرگ دنیا http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/196 <span style="font-weight: bold;">به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس، بانك تسویه حسابهای بین المللی در جدیدترین گزارش خود اعلام كرد میزان سپرده های ایران در بانك های خارجی در پایان سه ماهه نخست 2010 ، فروردین 89، با 3.11 میلیارد دلار كاهش نسبت به سه ماه قبل از آن به 26.87 میلیارد دلار رسید. این رقم در پایان سه ماهه چهارم سال 2009 نیز 7.4 میلیارد دلار كاهش یافته بود.</span> <br>تعهدات ایران نسبت به این بانك ها در همین مدت با 0.3 میلیارد دلار كاهش مواجه شده است. این رقم در پایان سه ماهه چهارم سال 2009 نیز 0.1 میلیارد دلار كاهش یافته بود. <br>این گزارش میزان تعهدات ایران به بانك های خارجی در پایان سه ماهه نخست 2010 را 18.51 میلیارد دلار اعلام كرده است. تعهدات ایران به بانك های خارجی در پایان سه ماهه چهارم 2009 بالغ بر 18.81 میلیارد دلار اعلام شده بود. <br>بدین ترتیب حجم كل مراودات بانكی ایران با بانك های 39 كشور خارجی در پایان سه ماهه نخست 2010 بالغ بر 45.38میلیارد دلار بوده است. این رقم نسبت به پایان سه ماهه چهارم 2009 در حدود 3.41 میلیارد دلار كاهش داشته است. <br>مقر اصلی بانك تسویه حسابهای بین المللی در شهر (بازل) در سوییس می باشد و گزارشهای آن تحت عنوان «بانكداری بین المللی و تحولات بازار مالی» چهار بار در سال منتشر می شود. <br>در این گزارش ها سپرده ها و تعهدهای مجموعه ای از بانكها و موسسه های مالی غیر بانكی متعلق به 39 كشور دنیا كه عمدتا اروپایی هستند عرضه می شود. <br>آمار ارائه شده در گزارش جدید بانك تسویه حساب های بین المللی به عنوان آمار اولیه ارائه شده است و آمار قطعی در این خصوص طی ماه سپتامبر منتشر می شود. text/html 2010-05-16T10:11:09+01:00 bankdarimajazi.mihanblog.com Mehrdad M.tabrizi جهش خدمات بانکداری الکترونیک در بانک ملی http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/195 <FONT color=#ff0000>عملكرد سال 1388 بانك ملی ایران، نشان دهنده بهبود قابل توجه شاخص های ارزیابی این بانك بزرگ دولتی است.<BR></FONT><BR><SPAN style="FONT-WEIGHT: bold">ثبات مدیریت منابع بانك ملی رو به افزایش است</SPAN><BR><BR>بانك ملی به عنوان بزرگترین بانك ایرانی جزو 50 بانك برتر جهان است واز نظر جذب نقدینگی، تعداد شعب، پرسنل و ... عملكرد مطلوبی در سال های اخیر داشته است . اگرچه انتظار می رود كه كارایی بانك های دولتی نسبت به بانك های خصوصی پایین تر باشد اما كاركنان پرتلاش و علاقه مند این بانك همواره شاهد كارآفرینی ،‌نو آوری و بهبود شاخص های بانكی بوده اند و نگاهی به این شاخص ها نشان می دهد كه بانك ملی به توصیه های كارشناسان واقتصاد دانان توجه داشته و شاخص های ارزیابی عملكرد بانك در سال 88 با بهبود مواجه شده است.<BR> text/html 2010-05-11T09:32:09+01:00 bankdarimajazi.mihanblog.com Mehrdad M.tabrizi رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در ایران http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/194 به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران (<U><A href="http://econews.ir/">econews.ir</A></U>)، <FONT face="Times New Roman" size=3>"‌بهروز علیشیری" با بیان اینکه یک فوریت تقاضای رفع محدودیتهای تاسیس 6 بانک خارجی در مجلس به تصویب رسیده است، افزود: این موضوع در کمیسیونهای اقتصادی و ویژه مجلس بررسی شده و متن نهایی آن برای ارائه به صحن علنی مجلس برای تصویب آماده است.<BR>رئیس سازمان کمکهای اقتصادی و فنی ایران با اشاره به مذاکرات سازمان سرمایه گذاری خارجی با اعضای هیئت رئیسه مجلس و نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس اظهارداشت: از مجلس درخواست کرده ایم که این تقاضا را خارج از نوبت در دستور کار خود قرار دهند.<BR>وی با بیان اینکه بررسی و تصویب نهایی موضوع رفع مشکلات قانونی حضور این بانکها در کشور در مجلس با توجه به آماده بودن متن نهایی آن بیش از 30 دقیقه زمان نخواهد برد، افزود: این موضوع پیغام بزرگی برای سرمایه گذاران خارجی خواهد بود.<BR>بهروز علیشیری با اشاره به رقم هزار میلیارد دلار ورودی سرمایه گذاری خارجی در جهان گفت: 50 تا 60 درصد این ورودی ها سرمایه های مالی است که در این عرصه سهم ایران صفر است، بنابراین در صورتیکه موانع حضور بانکهای خارجی در کشور رفع شود، پیغام بزرگی به سرمایه گذاران بین المللی، بخش خصوصی واقعی داخلی و نهادهای مالی خواهد داد.<BR>وی ارتقاء ظرفیتهای مالی و تجهیز منابع متنوع تر از بازار را از جمله پیغامها به سرمایه گذاران دانست و افزود: به نظر می رسد تقاضای رفع محدودیت برای حضور بانکهای خارجی طی دو هفته آتی در دستور کار مجلس قرار گیرد.<BR>رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی گفت: تقاضای تاسیس بانکهای خارجی از کشورهای مختلف اروپایی، منطقه و حوزه آسیا است که در صورت تصویب تقاضای ما در مجلس روند حضور بانکهای خارجی در کشور افزایشی خواهد بود.<BR>وی سال گذشته نیز از مجلس درخواست کرده بود که رسیدگی به موضوع رفع مشکلات قانونی حضور این بانکها در کشور به سال آتی یعنی امسال موکول نشود.<BR>علیشیری همچنین خاطرنشان کرده بود: اصلاح ماده 5 قانون اصل 44 می تواند به حضور بانکهای خارجی در کشور کمک کند، زیرا این قانون محدودیتهایی برای حضور این بانکها ایجاد کرده بود.<BR>وی گفته بود: بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار درحال تدوین قوانین و مقررات نظارتی بر عملیات بانکهای خارجی در ایران هستند.<BR>معان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود: مسئولان و مدیران بانک مرکزی از سازمان سرمایه گذاری خارجی مدت زمانی را درخواست کردند تا برای نظارت بر عملیات بانکهای خارجی در کشور قوانین و مقررات نظارتی را تهیه و تدوین کنند.<BR>بهروز علیشیری با بیان اینکه معطل گذاشتن خارجیان برای تاسیس بانک در ایران و یا سرمایه گذاری در کشور برای مدت یک روز نیز طولانی است، تصریح کرده بود: اما با توجه به اینکه از قبل مقررات نظارتی در این خصوص تعریف نشده بود و به تصویب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرسیده بود، باید این کار انجام شود تا روند اجرای تاسیس بانکها و پاسخگویی به درخواست آنها عملیاتی شود.<BR></FONT> text/html 2010-05-11T08:52:24+01:00 bankdarimajazi.mihanblog.com Mehrdad M.tabrizi تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری2 http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/193 <STRONG>فارس: بنگاه داری بانكها چه مشكلاتی را برای كشور بهدنیال خواهد داشت ؟ <BR><BR>خاوری: حركت بسوی بنگاه داری بانكها درد بزرگی برای كشور است ، این امر بر خلاف اصل 44 قانون اساسی از سیاست های كلی اقتصادی نظام به حساب می آید بنابراین باید طوری عمل كرد كه نه تسهیلات گیرنده سوء‌استفاده نماید و نه بانك دچار معضل و مشكلات بعدی شود. <BR>صرفنظر از هزینه های فروش وثایق هزینه های دیگری نیز برای بانكها بوجودخواهد آمد به همین خاطر اگر اعتبار سنجی ها در شبكه بانكی دقیق شود و طرحها درست دیده شوند ، وثایق نقش فرعی پیدا خواهند كرد</STRONG> text/html 2010-05-11T08:50:01+01:00 bankdarimajazi.mihanblog.com Mehrdad M.tabrizi تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق در گفت‌وگوی دو ساعته با خاوری1 http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/192 <DIV class=nwstxtinfotitle><STRONG><FONT color=#ff0000>بانك‌ها فقط مقصر نیستند؛ اینقدر بانك‌ها را شلاق نزنید</FONT></STRONG></DIV> <P class=nwstxtlead style="LINE-HEIGHT: 160%"><STRONG>خبرگزاری فارس: مدیر عامل بانك ملی در گفت‌وگوی دو ساعته با فارس به تشریح علل و عواقب افزایش مطالبات معوق پرداخت و ضمن گلایه از انتقاداتی كه در این خصوص به بانك‌ها می‌شود، گفت: قوانینی كه برای ارائه تسهیلات وجود دارد، به شدت نیازمند اصلاح است و به همین علت نمی‌توان بانك‌ها را در این باره مقصر دانست.</STRONG></P> <DIV class=nwstxtpic><IMG class=nwstxttoppic src="http://media.farsnews.com/Media/8810/Images/jpg/A0793/A0793761.jpg"><BR></DIV> text/html 2010-05-05T12:49:28+01:00 bankdarimajazi.mihanblog.com Mehrdad M.tabrizi تازه‌های وب و اینترنت؛ http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/191 <DIV class=nwstxtinfotitle><STRONG><FONT color=#ff0000>وب سایت‌های خزانه‌داری آمریكا هك شد</FONT></STRONG></DIV> <P class=nwstxtlead style="LINE-HEIGHT: 160%"><STRONG><FONT color=#ff0000>خبرگزاری فارس: حداقل سه وب سایت وابسته به خزانه داری آمریكا طی روزهای اخیر هك شده اند.</FONT></STRONG></P> <DIV class=nwstxtpic><IMG class=nwstxttoppic src="http://media.farsnews.com/Media/8806/Images/jpg/A0737/A0737692.jpg"><BR></DIV> <DIV class=nwstxtpic>به گزارش فارس به نقل از وی تری، این وب سایت ها وابسته به ادارات مختلف وابسته به خزانه داری بوده اند كه با سوءاستفاده از iFrames كدهایی به درون این وب سایت های تزریق شده و عمل هك سپس از همین طریق صورت گرفته است. <BR>موفقیت این اقدام هك موجب نارضایتی و اعتراض شدید در داخل هیأت حاكمه آمریكا شده و ناامنی سایت های فدرال این كشور مورد انتقاد گسترده رسانه ها قرار گرفته است. <BR>صاحب نظران امنیتی معتقدند هك شدن سایت هایی كه در سطح یك كشور و شهر اهمیت دارند، در شرایط حاضر و با وجود انبوهی از تمهیدات امنیتی و ابزارهای ضد هك به هیچ عنوان پذیرفته نیست و وقوع چنین رویدادهایی علیرغم صرف میلیون ها دلار بودجه از ضعف شبكه های امنیت سایبر در آمریكا حكایت می كند. <BR>از جمله سایت های هك شده می توان به bep.gov ، bep.treas.gov و moneyfactory.gov اشاره كرد. <BR>برسی های اولیه نشان می دهد كه هكرها اهل اروپای شرقی هستند و با آلوده كردن تعدادی رایانه و سوءاستفاده از آنها این حملات را پایه ریزی كرده اند. <BR>تحقیقات در این زمینه كماكان ادامه دارد. <BR></DIV> text/html 2010-05-05T12:47:47+01:00 bankdarimajazi.mihanblog.com Mehrdad M.tabrizi بررسی تاثیر قوانین بانكداری بر عملكرد اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی كشور http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/190 <P class=nwstxtlead style="LINE-HEIGHT: 160%"><FONT color=#ff0000><STRONG>خبرگزاری فارس:در این مقاله نویسنده به بررسی قانون پولی و بانكی كشور و انتصاب رئیس كل بانك مركزی و تركیب عالی ترین شورای سیاستگذاری بخش پولی و تاثیر آن بر كاركردهای اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی پرداخته است.</STRONG> </FONT></P> <DIV class=nwstxtpic><IMG class=nwstxttoppic src="http://media.farsnews.com/Media/8301/Images/jpg/A0040/A0040529.jpg"><BR></DIV> <P class=nwstxttext style="LINE-HEIGHT: 180%"><FONT color=#ff0000><STRONG>اشاره: <BR>در این مقاله نویسنده به بررسی قانون پولی و بانكی كشور و انتصاب رئیس كل بانك مركزی و تركیب عالی ترین شورای سیاستگذاری بخش پولی و تاثیر آن بر كاركردهای اقتصادی یا سیاسی نظام بانكی پرداخته است. این مقاله در شماره چهار و پنج نشریه حقوق و اقتصاد كه نشریه ای تحلیلی، پژوهشی و آموزشی است به قلم محمد وطن پور منتشر شده است.</STRONG> </FONT></P> <DIV class=nwstxttablepane> <META http-equiv=Content-Language content=fa> <P><A href="http://media.farsnews.com/media/docs/11/bank.pdf">برای خواندن متن مقاله كلیك كنید</A></P></DIV> text/html 2010-04-29T13:57:14+01:00 bankdarimajazi.mihanblog.com Mehrdad M.tabrizi بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/2 http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/189 <P><FONT color=#ff0000><STRONG>شرایط كنونی اقتصاد ایران و تغییر واحد پول ملی</STRONG> </FONT></P> <P>در سال‌های اخیر چندین بار موضوع حذف سه صفر از پول ملی توسط مسئولان مطرح شده است.</P> text/html 2010-04-29T13:50:35+01:00 bankdarimajazi.mihanblog.com Mehrdad M.tabrizi /بازخوانی یك تجربه جهانی برای یافتن الگویی برای ایران/1 http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/188 <DIV class=nwstxtinfotitle><FONT color=#ff0000><STRONG>90 سال صفرزدایی</STRONG> </FONT></DIV> <P class=nwstxtlead style="LINE-HEIGHT: 160%"><STRONG>خبرگزاری فارس:تاریخ تغییرات واحد پول ملی به اوایل قرن نوزدهم میلادی بازمی‌گردد و از آن زمان تاكنون در مواجهه با چالش‌های سیاسی و اقتصادی، دولت‌ها به كرات سیاست حذف صفر از پول ملی را به‌كار گرفته‌اند. از این روست كه امروزه تغییر واحد پول ملی، به‌عنوان نوعی بسته اصلاحات سیاسی-اقتصادی شناخته می‌شود. </STRONG></P> <DIV class=nwstxtpic><STRONG><IMG class=nwstxttoppic src="http://media.farsnews.net/Media/8407/Images/jpg/A0136/A0136372.jpg"></STRONG><BR></DIV> text/html 2010-04-29T13:44:37+01:00 bankdarimajazi.mihanblog.com Mehrdad M.tabrizi عضو هیات علمی پژوهشكده امور اقتصادی در گفت‌وگو با فارس مطرح كرد: http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/187 <DIV class=nwstxtinfotitle><STRONG><FONT color=#ff0000>گردن‌كشی 100 بدهكار كلان بانكی در برابر اراده عدالت‌خواهی دولت</FONT></STRONG></DIV> <P class=nwstxtlead style="LINE-HEIGHT: 160%"><STRONG>خبرگزاری فارس: عضو هیأت علمی پژوهشكده امور اقتصادی با تأكید بر اینكه دولت نقشی در افزایش رقم مطالبات معوق ندارد، گفت: 70 درصد مطالبات معوق در اختیار 100 نفر است كه این افراد با نفوذی كه در شبكه بانكی دارند، در برابر اراده عدالت خواهی دولت قد علم كرده‌اند.</STRONG></P> <P class=nwstxtlead style="LINE-HEIGHT: 160%">محمد جواد محقق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» در خصوص اقدامات شبكه بانكی برای وصول مطالبات معوق در سال‌های گذشته در راستای حركت در مسیر اصلاح نظام اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری، اظهار داشت: طبق آمارهای به دست آمده تقریبا بیش از 70 درصد معوقات بانكی مربوط به 100 نفر است. <BR><BR>* بانك‌ها عزم جدی در برخورد با دانه‌درشت‌ها ندارند <BR></P> text/html 2010-04-21T07:44:10+01:00 bankdarimajazi.mihanblog.com Mehrdad M.tabrizi تاسیس بانک اصناف،رویایی که محقق نمی شود http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/186 <DIV class="ImageFloat BorderT3"><SPAN id=ctl00_MainContentPlaceHolder_BodyLabel><FONT face="Times New Roman" size=3> <H2><FONT color=#ff0000><SPAN id=ctl00_MainContentPlaceHolder_Label><FONT size=2>اکونیوز: رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی گفت: با کاهش سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک‌های خصوصی از 350میلیارد تومان به 200میلیارد تومان، اصناف نیز به عنوان نخستین متقاضیان تاسیس بانک خصوصی در چند سال اخیر، صاحب بانک شوند اما با وجودی که چندین بانک دیگر حتی فعالیت بانکی خود را نیز شروع کرده‌اند ولی تشکیل بانک اصناف هنوز در حد یک رویا باقی مانده است.</FONT></SPAN> </FONT></H2> <P>به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(<A href="http://econews.ir/"><FONT face="Times New Roman" size=3>econews.ir</FONT></A><FONT face="Times New Roman" size=3>)،&nbsp;" حسن رادمرد"&nbsp;نبود اراده در اصناف برای تاسیس بانک اصناف را مهم‌ترین دلیل تشکیل نشدن این بانک عنوان کرد.<BR>وی اظهار کرد: دولت حمایت همه‌جانبه خود را از تاسیس این بانک اعلام کرده و با توجه به عضویت وزیر بازرگانی در شورای پول و اعتبار این شورا هم برای صدور مجوزهای بانک اصناف آمادگی دارد اما متاسفانه این کار تاکنون انجام نشده است.<BR>وی افزود: به نظر می‌رسد اراده جدی در اصناف برای تاسیس این بانک وجود ندارد چون شرایط برای تشکیل این بانک مهیاست.<BR>وی گفت: تاکنون جلسات متعددی در این باره برگزار شده و ما هم حمایت خود را اعلام کرده‌ایم و راهکارهای گوناگون آغاز به کار بانک بررسی شده اما به دلیل نبود اراده در سران و بدنه اصناف، این کار عملی نشده است<BR>پیش از این یک بار دیگر در سال 83 هم پروژه تشکیل بانک اصناف مطرح شده بود که قاسم نوده‌فراهانی، رئیس فعلی شورا به عنوان عضو هیات‌رییسه شورای اصناف کشور مامور پیگیری آن شده بود که با توجه به سرمایه‌ اولیه 25میلیارد تومانی در آن زمان فرصت مناسبی برای تاسیس بانک اصناف به شمار می‌رفت اما به دلیل پیگیری‌ نشدن متوقف ماند.<BR>پس از افزایش رقم اولیه سرمایه تاسیس بانک به 350میلیارد تومان در سال 84 تاسیس این بانک برای مدتی به محاق رفت.<BR>مجددا با کاهش این سرمایه به 200میلیارد تومان و امکان پذیره‌نویسی، فرصت مناسبی برای اصناف فراهم شده است اما بانک اصناف در دوره سوم شورای اصناف کشور هم به نتیجه نرسیده است و این رویای چندین ساله همچنان محقق نشده است.</FONT></P></FONT></DIV></SPAN> text/html 2010-04-21T07:38:07+01:00 bankdarimajazi.mihanblog.com Mehrdad M.tabrizi بررسی فن آوری های اولویت دار كشور http://bankdarimajazi.mihanblog.com/post/185 <DIV class=nwstxtpic><IMG class=nwstxttoppic src="http://media.farsnews.com/Media/8710/Images/jpg/A0594/A0594131.jpg"></DIV> <DIV class=nwstxtpic>&nbsp;</DIV> <DIV class=nwstxtpic><STRONG>اشاره: <BR><BR>رادیو گفتگو در سلسله برنامه های علم و فناوری به بررسی جایگاه این بخش در كشور و راهكارهای دستیابی به تكنولوژی رفع نیازها می پردازد. به همین منظور در یكی از برنامه های گفتگوی روز درباره اولویت فن آوری های مورد نیاز كشور پرداختیم كه باحضور دكتر رضا كلانتری نژاد، پژوهشگر علم و تكنولوژی ،عضو هیات علمی پژوهشگاه هوا فضا و <BR>مهندس عقیل ملكی فر، رئیس اندیشكده صنعت و فن آوری (آصف) برگزار شد. <BR>متن این گفتگو در ادامه می آید:</STRONG> </DIV>